REGULAMENTUL CAMPANIEI „Tu încerci FRYDAY iar noi te premiem”

Secțiunea I: Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei

1.1   Organizatorul campaniei promoţionale „Tu încerci FRYDAY iar noi te premiem” este ALBINA RESTAURANTE SRL, Suceava, Strada Zorilor, nr. 6 C, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33/1766/2018 , cod de înregistrare RO40147443, cont bancar RO87BTRLRONCRT0475310701, deschis la Banca Transilvania , reprezentată de Florea Lucian, în calitate de Administrator, denumită în continuare Organizator.

1.2  Participanții si toate entitățile implicate în Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei. Prin înscrierea la Campanie, adică distribuirea concursului pe rețelele de socializare și înscrierea codului unic de pe cartonașul care a fost acordat împreună cu bonul fiscal ce atestă achiziția de produse în valoare de minim 50 RON din restaurantul FRYDAY localizat în Palas Mall Iași, pe pagina de concurs www.fryday.ro/promo, în perioada de desfășurare a campaniei se prezumă cunoașterea si acceptarea integrală, expresa si neechivoca a Regulamentului de către participant precum si acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1), in vederea derularii Campaniei si in scopuri de reclama, marketing si publicitate, inclusiv ulterior incetarii Campaniei.

1.3  Regulamentul oficial va fi făcut public conform legislației aplicabile in Romania, pe site-ul www.fryday.ro.

1.4 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participantilor cu privire la orice asemenea situație. Orice incidente de natura celor enumerate in cuprinsul prezentului paragraf vor intra în vigoare numai odata cu publicarea pe site-ul www.fryday.ro a actului aditional prin care organizatorul a anuntat incidentul.

Secțiunea II: Mecanismul de participare si desemnarea castigatorilor

2.1 În urma achiziționării produse în valoare de minim 50 RON din restaurantul FRYDAY localizat în Palas Mall Iași în perioada de derulare a Campaniei, participanții vor inscrie codul unic de pe cartonașul acordat la casă împreună cu bonul fiscal, pe pagina web www.fryday/promo, apoi se va asigura că a respectat toate cerințele impuse pentru paginile de social media.

Mecanism de înscriere în concurs:

➔ Clientul înscrie codul unic de pe cartonaș pe pagina oficială a concursului, urmand toți pașii menționați și completând toate câmpurile obligatorii din formularul de înscriere.

➔ Clientul apreciază pagina de Facebook FRYDAY/ dă follow paginii de Instagram @fryday.ro

➔ Clientul distribuie postarea în care este anunțat concursul (atat pe Facebook cât și pe Instagram)

➔ Clientul Accepta Termenii Și Condițiile Concursului.

➔ Dupa parcurgerea pașilor de intregistrare, pe pagina se va afisa un mesaj de confirmare care atesta înscrierea la concurs.

➔ Un cod poate fi înscris o singura data. O persoana poate înscrie mai multe coduri.

2.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a suspenda sau chiar înceta Campania organizată în măsura în care identifica postate imagini din partea oricărui participant, imagini care au cu caracter defăimător la adresa Restaurantului FRYDAY, la adresa Complexelor Comercial aferent , la adresa angajatilor sau a altor clienți aparținând restaurantului sau centrului comercial. Totodată aceeași masura poate fi aplicată si in cazul oricăror postări care ar aduce atingere ordinii publice sau bunelor moravuri. Organizatorul are totodată dreptul discreționar de a aplica doar o sanctiune individuala, fata de participantul care a postat o imagine cu caracter defăimător sau care aduce atingere ordinii publice sau bunelor moravuri si de a exclude acest participant de la Campanie, continuand astfel Campania cu restul participantilor.

2.3 Câștigătorii campaniei se vor anunta in data de 1.06.2022

2.4 Desemnarea castigatorilor va avea loc prin încheierea unui proces-verbal. Castigatorii vor fi anuntati telefonic și/sau pe email, la datele de contact furnizate prin intermediul formularului de înscriere la concurs. În cazul în care un câștigător nu poate fi contactat in termen de 15 zile de la data extragerii sau desi a fost contactat refuză sa se prezinte sa ridice premiul in acelasi termen anterior specificat, premiul său va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauze ce nu îi sunt imputabile.

2.5 În vederea ridicării premiului, participantii desemnati drept castigatori vor prezenta cartonașul cu codul unic care a fost primit în vederea participării la campanie și dovada respectării pașilor pentru paginile de social media și vor semna un Proces-verbal de predare-primire.

2.6 Premiul va fi ridicat de către câștigator în ziua și locația indicată și comunicată de Organizator. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani.

Secțiunea III: Perioada de desfășurare a Campaniei

3.1 Campania la care face referire prezentul regulament se va desfășura în perioada 28.04-01.06.2022 Inscrierea la concurs se va putea realiza in intervalul 28.04.2022 ora 10:00 – 31.05.2022, ora 23:59.

3.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public.

Secțiunea IV: Dreptul de participare

4.1 La concurs poate participa orice persoana fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, atât cetățeni români cât și cetățeni străini dar care sunt rezidenți în Romania, sau cu domiciliul/reședința temporară în țară.

4.2 La concurs NU au drept de participare următoarele persoane:

a. angajații companiei organizatoare sau prestatorii de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor si al oricăror imobile/ locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea.

b. membrii familiilor menționați la pct. a de mai sus (însemnând copii, părinti, soț/soție, frate/soră)

c. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți de la data începerii concursului.

4.3 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat castigarea de premii în cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, inclusiv va urmare a incalcarii prevederilor art. 2.3, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a reactiona in instanța respectivele persoane, atat prin acțiuni civile, cât și prin plangeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.4 Organizatorul își rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și (ii) de a refuză acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații.

4.5 Orice încercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

Secțiunea V: Premiile și valoarea acestora

În cadrul campaniei se vor acorda următoarele premii:

2 x telefon mobil Cat H Plus, 32 GB, Dual Sim Black

1 x premiu de 1.000 EURO cash

1.000 vouchere Glovo

3.000 vouchere Fryday

Valoarea totală a premiilor în cadrul Campaniei este de aproximativ 42.000 RON TVA inclus.

Secțiunea VI: Aspecte legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal

6.1 In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului nr.2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal, sens in care isi asuma fata de participanti angajamentul stabilit in cuprinsul Anexei nr.1. Totodată participanții la Campanie își dau acordul la folosirea datelor cu caracter personal pe care le pun la dispoziție

Secțiunea VII: Încetarea înainte de termen a Campaniei

7.1 Concursul poate înceta înainte de termen, în cazul apariției unui eveniment ce constituie fortă majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

7.2 Situațiilor avute în vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate și actele de putere publică ale unei instanțe competente sau ale altei autorități publice competente.

7.3 În situațiile avute în vedere la art. 7, alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai are nicio obligație financiara si/sau materiala către Participanți. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoștința publica pe site-ul www.fryday.ro/promo

7.4Prevederile prezentei Secțiuni sunt aplicabile și în situația în care este incident unul din cazurile de încetare a campaniei descrise la art. 2.2.

Secțiunea VIII: Litigiile și legea aplicabilă

8.1 Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța competentă din municipiul Iași, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.

8.2 Legea aplicabilă este legea română.

Secțiunea IX: Taxe și impozite

9.1 Organizatorul se obliga sa retina si sa vibreze, in măsura în care ar fi incidența o asemenea situație conform reglementărilor fiscale aplicabile, impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu modificările si completarile ulterioare, iar orice alte obligații de orice alta natura, in legătură cu premiile acordate, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Pentru castigatorii de alta cetatenie, Organizatorul va sprijini castigatorii pentru îndeplinirea formalitatilor aferente impozitarii fiscale prin transmiterea documentelor solicitate de autoritati, daca este cazul si daca acestea sunt în sarcina directa a Organizatorului conform legii.

Secțiunea X – Limitarea răspunderii

10.1 Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.

10.2  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei înscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru: a) Înscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei menționate mai sus; b) Înscrierile care nu conțin aspectele indicate ca obligatorii; c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra datelor de contact ale Participanților; d) Eventuale erori in datele furnizate de către castigatorii desemnati; lipsa acurateței datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligație in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea înscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale; e) Situațiile in care anumite persoane înscrise in Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la procesul de validare, dacă aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstanțe aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita; Aceste circumstanțe se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice.

10.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privința castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

10.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privința căruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

10.6  Participantii se obliga, de asemenea, sa pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori etc.

10.7 Organizatorul nu raspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului în care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

Secțiunea IX: Clauze finale

11.1 În vederea sesizărilor de orice natură sau a contestatiilor, participanții la Campanie pot depune reclamații în scris la adresa de e-mail: marketing@fryday.ro sau pe pagina de Facebook aferenta concursului.

11.2 Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă sunt receptionate de Organizator, la adresa de email marketing@fryday.ro, în termen de 3 zile de la publicarea castigatorilor pe pagina web – www.fryday.ro. Orice contestatii sosite după aceasta data nu vor fi luate în considerare.

11.3 Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada derulării Campaniei, pe site-ul www.fryday.ro/promo

11.4 În cazul în care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide în masura în care pot produce efecte juridice chiar în absenta conditiilor declarate nule. În masura posibilului, conditiile anulate se înlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Organizator, ALBINA RESTAURANTE S.R.L.

ANEXA nr. 1 – Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. In vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de către:

este ALBINA RESTAURANTE SRL, Suceava, Strada Zorilor, nr. 6 C, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33/1766/2018 , cod de înregistrare RO40147443, cont bancar RO87BTRLRONCRT0475310701, deschis la Banca Transilvania, (denumita in continuare „Operatorul”) Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: ALBINA RESTAURANTE SRL, Suceava, Strada Zorilor, nr. 6 C, jud. Suceava

2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: (i) Nume si prenume (ii) Număr de telefon (iii) Adresa de email (iv) Codul unic de pe cartonaș. (v) Codul numeric personal. Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul ar fi obligat la reținerea si virarea unui impozit asupra premiului acordat, conform reglementărilor fiscale in vigoare. Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie si/sau a acordarii premiilor. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecință imposibilitatea înscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.

3. Scopul procesării.

 Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Împuternicitului in vederea: (i) organizarii si desfasurarii Campaniei; (ii) desemnării si validarii castigatorilor; (iii) atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile ale Operatorului. In vederea îndeplinirii obligatiilor legale care ii revin, Operatorul va publica numele si prenumele participantilor castigatori ai Campaniei pe site-ul www.fryday.ro.

4. Temeiul juridic al prelucrării.

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Companiei și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – ALBINA RESTAURANTE SRL. In plus datele pot fi dezvaluite si autorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii, in măsura in care plata unui asemenea impozit ar cădea in sarcina Organizatorului. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

7. Drepturile persoanelor vizate.

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, următoarele drepturi: (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrării; (vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptand cazul in care dispoziții legale prevăd contrariul; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Persoanele vizate își pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresată Operatorului la adresa: Suceava, Strada Zorilor, nr. 6 C, jud. Suceava, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: marketing@fryday.ro.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor.

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situația in care Operatorul/ un Imputernicit primește date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijloacele de prelucrare și stocare ale Operatorului/ Împuternicitului. În cazul in care un părinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal.

Operatorul se obliga sa implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea Anexei 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai in cazul in care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fără a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.